Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Čitateľská gramotnosť

Zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov ZŠ - Kopánka

 

"Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Ľudské zdroje."

   V školskom roku 2018/2019 sa naša škola zapojila do výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ,,Čitateľská, prírodovedná a matematická gramotnosť na ZŠ“ a bola úspešná. Projekt  je zameraný na zvýšenie existujúcej úrovne najmä čitateľskej gramotnosti žiakov základnej školy prostredníctvom extra hodín a mimoškolskej činnosti,  v nadväznosti na vzájomnú spoluprácu a výmenu skúseností pedagogických zamestnancov žiadateľa.
   Získali sme nenávratný finančný príspevok na nákup počítačovej techniky, na nákup nábytku do čitateľskej dielne - knižného kútika a detskej literatúry. Na pedagogickej rade sme si odsúhlasili navýšenie hodín slovenského jazyka a literatúry o 1 extra hodinu týždenne v 2. – 4.ročníku s podtitulom:

- 2.ročník: ,,Spoznávajme rozprávky“
- 3.ročník: ,,Čítajme spolu“
- 4.ročník: ,,Bavme sa čítaním“


   Vyučujúci do extra hodín slovenského jazyka a literatúry zahrnuli ukážky a literárne diela novších ale aj starých spisovateľov. Žiaci budú na hodinách pracovať v dvojiciach, v skupinách, prípadne aj individuálne. Všetko podľa zváženia vyučujúcich a podľa zloženia triedy. Ku každej téme stanovenej celoročným plánom vyberie učiteľ metódu, ktorá u žiakov vzbudí záujem o predkladané literárne dielo, bude žiakov motivovať k čítaniu a získavaniu nových informácií z textov a médií. Žiaci si budú môcť pomáhať hľadaním či overovaním informácií v knihách alebo na internete. K jednotlivým témam budú žiaci vytvárať pojmové mapy, krátke príbehy, vizitky, obrázkové osnovy, vytvárať ilustrácie, tvoriť básničky, krátke rozprávania a o jednotlivých témach budú vzájomne komunikovať a diskutovať.
   V rámci dvojročnej realizácie projektu okrem vyučovania extra hodín slovenského jazyka a literatúry sa budú žiaci zapájaní aj do mimoškolských aktivít v rámci záujmových útvarov, ktoré sú zamerané na zvyšovanie čitateľskej gramotnosti a žiaci 1.ročníka budú priebežne vyrábať záložky do kníh pre kamarátov, pre žiakov z iných tried, pre deti z materských škôl a pre deti k zápisu do 1.ročníka. V rámci projektu sa budú pedagógovia zúčastňovať na stretnutiach pedagogických klubov, kde sa budú vzájomne informovať o nových vyučovacích metódach a budú si vymieňať skúsenosti s inovatívnym vyučovaním extra hodín na 1.stupni ZŠ.