Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Školský psychológ

                                     

                           Mgr. Andrea Lehenová, PhD.

 

Pracovná doba:   

 

utorok, streda, štvrtok

 

7:30-12:00 12:30- 15:30

 

prestávka na obed od 12:00 do 12:30

 

 

Konzultácie  pre pedagógov/ rodičov

 

7:30-8:30

 14:30-15:30

 

 

 

Kontakt:  tel.č.: 033 32 36 935

                                     e-mail: lehenova@centrum.sk 

 

Nájdete ma v v pavilóne A (1.stupeň), 2.poschodie   

Konzultáciu je vhodné si vopred dohodnúť osobne, alebo telefonicky.

 

Pre poskytnutie individuálnej psychologickej starostlivosti o žiaka je nutné podpísať informovaný súhlas.

V prípade záujmu ho môže žiak vypýtať od triedneho učiteľa alebo  bude dané tlačivo poskytnuté pri osobnom stretnutí.

Psychologická starostlivosť zahŕňa odborné činnosti v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho, skupinového alebo hromadného psychologického poradenstva, terapie, prevencie a intervencie k deťom a žiakom s osobitým zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v školách a v školských zariadeniach.

 

 

Školský psychológ poskytuje psychologické poradenstvo a konzultácie rodičom/zákonným zástupcom žiakov a pedagogickým zamestnancom škôl a školských zariadení.

So žiakmi riešim":

  • problémy s učením  (zlepšenie spôsobov učenia, tréma a strach zo skúšania, chýbanie motivácie, nespokojnosť so známkami, poruchy učenia, výber strednej školy, atď.),
  • vzťahové problémy (vzťahy a konflikty s priateľmi alebo spolužiakmi, nezačlenenosť do kolektívu, vzťahy s rodičmi a inými dospelými osobami atď.).
  • osobnostné problémy (adaptačné problémy, nízke sebavedomie, problémy v komunikácii).

 

Tipy pre deviatakov :https://monitor9.zones.sk/stredne-skoly/

Učiteľom pomáham vo vzťahu k: 

  • žiakom (rozpoznávanie študijných možností žiakov, zvýšenie individuálnej motivácie k učeniu, identifikácia žiakov s poruchami učenia a poruchami správania, atď.),
  • metódam výchovy a výučby (zvyšovanie efektivity učiteľskej práce, individuálny prístup, atď.),
  • osobným problémom,
  • profesionálnym problémom

 

 Rodičom poskytujem:

  • poradenstvo (zvládanie záťažových situácií žiakov v školskom prostredí, vzdelávacie a výchovné problémy s deťmi, optimalizácia štýlu výchovy, optimalizácia psychohygienických podmienok učeniav domácom prostredí, školská integrácia, kariérne poradenstvo atď.).

 

Ako vybrať pre dieťa strednú školu? 

https://www.skolskyportal.sk/skola-rodina/vyber-strednej-skoly-dieta-ovplyvni-hovori-skolsky-psycholog

https://eduworld.sk/cd/jaroslava-konickova/714/ako-vybrat-pre-dieta-strednu-skolu

https://www.istp.sk/clanok/13021/ako-spravne-vybrat-strednu-skolu-pre-vase-dieta-pozrite-si-tychto-5-tipov

https://blog.profesia.sk/ako-vybrat-strednu-skolu-tak-aby-vase-deti-nasmerovala-k-dobrej-praci/

https://mapaskol.iedu.sk

https://www.minedu.sk/vychova-a-vzdelavanie-v-strednych-skolach/.

https://www.cvtisr.sk/skolstvo/regionalne-skolstvo.html?page id=10267

informácie o aktuálnej ponuke učebných miest pre nasledujúci školský rok v systéme duálneho vzdelávania www.potrebyovp.sk a www,dualnysystem.sk

www.svs.edu.sk

profilové predmety na prijímacie skúšky na SŠ pre šk.rok 2021/22 www.minedu.sk

 

Odkazy na linky pomoci pre deti a mladež:

 

1. linka detskej dôvery: https://www.linkadeti.sk/domov

2. linka dôvery Nezábudka:https://www.dusevne zdravie.sk/linky-pomoci

3.internetové linky dôvery: https://ipcko.sk, https://www.stalosato.sk/, http://nenormálne.sk

4. linka detskej istoty: http://www.ldi.sk

5.online poradňa pomoci obetiam trestných činov, ktorej ikonka sa nachádza v pravom spodnom rohu na stránke: www.prevenciakriminality.sk

6.psychologická internetová poradňa pre mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením: https://dobralinka.sk/

 

Zdroje informácií a podporné materiály:

1. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/odborne-informacie/

2. https://vudpap.sk/aktuality/metodicke-usmernenia/

3. www.statpedu.sk/sk/publikacna-cinnost/metodiky/