Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy

Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava


Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v školskom roku
2021/2022


Odbor

Odbor:


Základné údaje dieťaťa

Krstné meno:

Priezvisko:

Rodné číslo:

Pohlavie:

Dátum narodenia:

Nasledovné údaje sú potrebné pre správne vyplnenie vysvedčenia

Miesto narodenia:

Okres:

Národnosť:

Občianstvo:


Trvalý pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Prechodný pobyt

Ulica:

Mesto:

Okres:

PSČ:


Školské údaje

Školský rok nástupu dieťaťa:


Rodičia

Adresát korešpondencie:

Otec

Krstné meno:

Priezvisko:

Email otca:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:

Matka

Krstné meno:

Priezvisko:

Email matky:

Číslo na mobil:

Ulica:

PSČ:

Mesto:

Titul pred menom:


Rodina a súrodenci

Žijú rodičia v spoločnej domácnosti:

Počet súrodencov:

Poradie medzi súrodencami:

Súrodenci v škôlke
(uveďte meno a triedu):


Zdravotná spôsobilosť dieťaťa

Zrak dieťaťa:

Dioptrie:

Sluch dieťaťa:

Reč dieťaťa:

Dôvod:

Alergia:

Detail:

Preferovaná ruka:

Choroby a diagnózy:

Zdravotná poisťovňa:

Povinné očkovanie:

Detail:

Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa:


Ostatné údaje

Navštevuje dieťa teraz inú MŠ?:

ak áno, tak akú:


Súhlas


Poznámka

Ak nám chcete nechať odkaz nad rámec doteraz zadaných údajov.

Poznámka:


Vyhlasujem, že údaje v tejto prihláške sú pravdivé, a že som nezamlčal/a žiadne závažné skutočnosti, ktoré by mohli ovplyvniť  prijatie resp. pobyt a dochádzku môjho dieťaťa do MŠ.
Zároveň sa zaväzujem, že budem pravidelne mesačne platiť poplatok za stravu a príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s VZN č. 499/2018 Mesta Trnava.

V

dňa


Opíšte prosím text z obrázka