Základná škola s materskou školou, Nám. Slov. uč. tovarišstva 15, Trnava

Prihlásenie
O škole Kalendár Úspechy Aktivity Fotoalbum Kontakt História školy
Sobota 19. 6. 2021
Počet návštev: 2076782

Vitajte na stránke našej školy

Novinky

 • Vážení rodičia,


  Dňa 17.6.2021 budú žiakom ZŠ distribuované Zápisné lístky stravníka na školský rok 2021/2022 prostredníctvom triednych učiteľov. Na základe vyplneného a odovzdaného tlačiva do 24.6.2021 dostanú žiaci poštovú poukážku na stravu, ktorá musí byť uhradená do 15.8.2021. Tlačivo poprosíme odovzdať triednym učiteľom, ktorí ho následne odovzdajú do školskej jedálne.

  Žiadame rodičov, ktorí majú záujem o stravovanie detí v školskom roku 2021/2022 o dodržanie termínu odovzdania prihlášky na stravovanie a zároveň upozorňujeme rodičov, že ku dňu 1.9.2021 končia štátne dotácie na stravu.

 • Vedúca ŠJ upozorňuje všetkých rodičov, že v mesiaci Jún 2021 je možné odhlásiť dieťa zo stravy najneskôr do pondelka 28.06.2021 do 7:30 hod. z dôvodu účtovnej uzávierky – ukončenie školského roku 2021.

  Zároveň prosím všetkých rodičov o uhradenie všetkých nedoplatkov za mesiac Jún.

  Mgr. Sylvia Anettová

  Ved. ŠJ

 • Oznamujeme rodičom, že aj napriek pretrvávajúcej pandémii COVID-19, sa v dňoch 24.-28.5.2021, v čase 7:00 - 15:00 uskutoční zber papiera žiakov ZŠ s MŠ.

  Pre uskutočnenie zberu papiera je treba dodržať nasledovné pokyny:

  Papier treba odovzdať:

  • nepreviazaný (naukladaný v štósiku, komínku)
  • už prevážený (aspoň odhadom)
  • zbiera sa iba bežný papier, nesmie obsahovať kartónový papier
  • označiť papier menom, priezviskom a triedou dieťaťa
  • pri odovzdávaní papiera treba podať školníkovi do rúk papier
 • Vážení rodičia,

  vedenie školy pripravovalo na sobotu (1.5.2021) testovanie antigénovými testami pre žiakov druhého stupňa a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl. Testovanie bolo pripravované už minulý týždeň v súlade v tom čase platnými nariadeniami zo strany nadriadených orgánov.

  Dňa 27.4.2021 bolo zverejnené Uznesenie vlády SR č. 215/2021, podľa ktorého je potrebné preukazovanie sa negatívnym testom v školách a školských zariadeniach pre žiakov a zákonných zástupcov detí materských a základných škôl len v okresoch vo 4.stupni varovania (čierne okresy). Na základe toho sa plánované sobotné testovanie ruší a zákonní zástupcovia v prípade potreby môžu využiť odberné miesta, ktoré sú na území mesta zriadené Ministerstvom zdravotníctva a využiť objednávanie na testovanie prostredníctvom webovej stránky https://korona.gov.sk/.

 • Vážení zákonní zástupcovia,

  od 26.04.2021 pripravujeme na základe rozhodnutia ministra školstva obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov 5. - 7. ročníka, čím sa pre týchto žiakov ukončuje možnosť vzdelávať sa dištančne.

  Všetci žiaci, ktorí boli prijatí na stravovanie do 25.10.2020, sú od pondelka, 26.04.2021, automaticky prihlásení na obed. V prípade, ak nemáte záujem o stravovanie svojho dieťaťa, stravu je potrebné odhlásiť u vedúcej ŠJ.

  Podmienkou nástupu je negatívny test jedného z rodičov a žiaka + vyplnené tlačivo o bezinfekčnosti (Bezinfekčnosť-2.stupeň). Tlačivo o bezinfekčnosti spolu s prílohami (negatívne výsledky testov) sa dá odovzdať aj cez edupage v časti „Žiadosti/Vyhlásenia“.

 • Vážení rodičia,

  aj tento rok Vás prosíme o príspevok vo forme 2% (3%) zo zaplatenej dane v prospech Neinvestičného fondu Pre naše deti, n.f.

  Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a mimoškolských aktivít žiakov našej školy, skvalitnenie vybavenia školy a zveľadenie areálu školy.

  Bližšie informácie o možnosti poukázania 2% z daní

 • Vážení rodičia,

  vzhľadom na pretrvávajúcu zlú epidemiologickú situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 Vás chceme poprosiť o pozastavenie platieb za Školský klub detí za obdobie január a február 2021. V prípade, ak ste školné už zaplatili, budú uvedené platby presunuté na najbližšie obdobie, kedy budú deti opäť navštevovať Školský klub detí ( to platí aj v prípade platieb na mesiac a aj viac mesiacov vopred).

  V prípade zlej finančnej situácie taktiež vieme uvedené poplatky zaslať späť na účet rodiča. Preto v prílohe zasielame aj formulár na vyžiadanie poplatkov za ŠKD. Rodič uvedený formulár vyplní a zašle späť na e-mail: skola@zssuttt.edu.sk, alebo priamo na finančnú učtáreň: miskapekarek@gmail.com, prípadne tel. kontakt: 0908 767 249.

Kalendár